Cele i zadania
 • Wspieranie idei samorządu terytorialnego.
 • Obrona i reprezentowanie wspólnych interesów gmin.
 • Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między zrzeszonymi gminami a administracją rządową i samorządową.
 • Inicjowanie i wspieranie kulturalnego rozwoju stowarzyszonych gmin, w tym ochrony i promocji dorobku kulturalnego.
 • Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego gmin, w zakresie:
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej mieszkanców wsi
  • rozwoju przedsiębiorczość i innowacyjności
  • edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  • rozwoju dialogu społecznego
  • rozwoju edukacji w oparciu o zasadę kształcenia ustawicznego, w tym edukacji obywatelskiej
  • upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz zasady równych szans kobiet i mężczyzn
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowych, w tym cyklicznych turniejów piłki nożnej, ręcznej, siatkowej, koszykówki, czwórboju lekkoatletycznego i innych.
 • Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej na poziomie lokalnym, w tym z regionem Lazio we Włoszech.


2008-08-25 20:51:33 | drukuj
Partnerzy

poprzednie zamknij następne