Cele i zadania

Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia” powstało w lipcu 2004 r. Tworzy je siedem gmin: Błonie, Brwinów, Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Podkowa Leśna.

Główną ideą założenia Stowarzyszenia jest wzmocnienie pozycji gmin – członków „Mazovii” – wobec innych podmiotów zewnętrznych, w tym władz wojewódzkich, państwowych oraz instytucji Unii Europejskiej.
Rozwijanie współpracy instytucjonalnej i społecznej pomiędzy gminami w Polsce i poza krajem, w tym zwłaszcza współpracy z gminami Lazio we Włoszech, zaowocowało kilkuletnią wymianą młodzieży polskiej i włoskiej.

W kwietniu 2007 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powołało zespół do przygotowania koncepcji budowy ścieżek rowerowych (o długości 207,468 km) przebiegających, w ramach możliwości technicznych, wzdłuż istniejącej trasy po terenach Warszawskiej Kolei Dojazdowej: od gminy Grodzisk Mazowiecki i miasta Milanówek do gminy Michałowice oraz od gminy Nadarzyn, przez Brwinów i Błonie, do gminy Leszno. Wykonana koncepcja stała się podstawą do realizacji ścieżek w poszczególnych gminach członkowskich Stowarzyszenia.

W ramach Stowarzyszenia organizowane są imprezy sportowe odbywające się w poszczególnych gminach: są to m.in. cykliczne turnieje piłki nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykowej dziewcząt i chłopców.  

 

Cele i zadania

 • Wspieranie idei samorządu terytorialnego.
 • Obrona i reprezentowanie wspólnych interesów gmin.
 • Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między zrzeszonymi gminami a administracją rządową i samorządową.
 • Inicjowanie i wspieranie kulturalnego rozwoju stowarzyszonych gmin, w tym ochrony i promocji dorobku kulturalnego.
 • Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego gmin w zakresie:
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej mieszkańców wsi
  • rozwoju przedsiębiorczość i innowacyjności
  • edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  • rozwoju dialogu społecznego
  • rozwoju edukacji w oparciu o zasadę kształcenia ustawicznego, w tym edukacji obywatelskiej
  • upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz zasady równych szans kobiet i mężczyzn
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowych, w tym cyklicznych turniejów piłki nożnej, ręcznej, siatkowej, koszykówki, czwórboju lekkoatletycznego i innych.
 • Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej na poziomie lokalnym, w tym z regionem Lazio we Włoszech.

 

Skład Zarządu

Jerzy Wysocki – Zastępca Burmistrza Gminy Brwinów, Prezes Stowarzyszenia
Zenon Reszka – Burmistrz Błonia
Małgorzata Pachecka – Wójt Gminy Michałowice
Piotr Remiszewski – Burmistrz Miasta Milanówka
Dariusz Zwoliński – Wójt Gminy Nadarzyn

 

Skład Komisji Rewizyjnej

Artur Tusiński – Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, Przewodniczący Komisji
Arkadiusz Kosiński – Burmistrz Gminy Brwinów, Zastępca Przewodniczącego Komisji
Grzegorz Banaszkiewicz – Wójt Gminy Leszno